Beleid

Het bestuur heeft de volgende beleidsuitgangspunten geformuleerd:

 • versterking van de bestaande samenwerking ter vergroting van de toegankelijkheid van de Portugese synagoge (Esnoga) die qua ouderdom, architectuur en omvang van nationale en mondiale betekenis is;
 • met gebruikmaking van diverse mediatechnieken de geschiedenis aanschouwelijk maken van de Portugese Joden, zowel mondiaal als in Nederland, in het bijzonder in Amsterdam;
 • de bezoekers- en studiefaciliteiten van Bibliotheek Ets Haim zo te verruimen, dat de collecties beter toegankelijk gemaakt en benut kunnen worden. Dit was alleen te verwezenlijken na de realisatie van de voorgenomen restauratie;
 • de collectie ceremoniële objecten uit de Esnoga beter zichtbaar te maken voor het publiek;
  de publieksfunctie en de infrastructuur van de Esnoga te vergroten, te verbeteren en te versterken door o.a. het organiseren van specifieke evenementen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn de volgende aspecten essentieel:

 • gebruik maken van de authenticiteit van het synagoge complex waardoor het pure, het authentieke en de trots op het verleden zichtbaar gemaakt worden;
 • bij het publiek te beklemtonen dat de Esnoga nog in gebruik is als gebedsruimte door het eigene van het complex te versterken, zonder te pogen er een museum van te maken;
 • het zichtbaar en toegankelijk maken van de “geheimen” en het “bijzondere” van het complex, bijvoorbeeld de gewelven, het dak en de bibliotheek.
 • het versterken van de publieke functie van het gebouw door de toegang te verbeteren en te zorgen voor een logische, gebruiksvriendelijke routing, goede voorzieningen, tentoonstellingen en een “open” depot.
 • het uitleggen van de geschiedenis van Portugees-joods Amsterdam aan het publiek waarbij de nadruk ligt op de voor de huidige tijd nog voorbeeldige integratie. Gebruik wordt gemaakt van vaste presentaties en individuele uitleg, van apparatuur, nieuwe media en teksten. Tevens worden educatieve programma’s voor individuele bezoekers en groepen gemaakt, waarin o.a. aandacht geschonken wordt aan cultuur, architectuur en religie;
 • het tonen van de relatie met de buurt, de stad en de (inter-) nationale context;
 • de Esnoga een onderdeel maken van en te integreren in de “joodse campus” met de verschillende bestaande en voormalige joodse instellingen in deze buurt, waaronder het JHM en de Hollandse Schouwburg (HS). Het publiek wordt “meegenomen” door de buurt naar de instellingen rond de beide synagoge complexen, waardoor de positie van Amsterdam als een van de belangrijkste joodse centra in de wereld zichtbaar wordt;
 • uitwerking van de inhoudelijke publieksfuncties (expositieruimten, educatieve programma’s, evenementen, en het gebruik en beheer van de ceremoniële objecten);
 • het behalen van maximale synergie op inhoudelijk, financieel, marketing en organisatorisch terrein door samenwerking met het JHM en de HS.

De Portugees-Israëlietische begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel wordt – onderhoudstechnisch – door het Castrofonds op niveau gehouden. Het CEPIG bestuur heeft de financiële eindverantwoordelijkheid. Daar waar de operationele verantwoordelijkheid voor de overige activiteiten aan het JHM is overgedragen, ligt die voor Beth Haim bij de CEPIG. Voor het gedeelte van Beth Haim, waar nog steeds begrafenissen plaatsvinden (ca. eentwaalfde gedeelte) is de PIG verantwoordelijk. Onder andere dankzij actieve ondersteuning van het Castrofonds en een jaarlijkse subsidie van de gemeente Ouder-Amstel die helaas in 2012 is komen te vervallen, kan het onderhoud nog steeds blijven plaatsvinden.